Då lärarnas handlingsutrymme därigenom begränsades skapades villkor som försvårade en möjlig utveckling av arbetssätt. I de fall då villkoren för lärande och utveckling var mer gynnsamma var det tydligt att lärarna inte uppfattade montessoripedagogiken som en “metod” utan snarare som en “modell” som lärarna hade att skapa sin egen metod utifrån.

8000

A Jansson, K Parding. International Journal of Public Sector Management, 2011. 31, 2011. Lärares arbetsvillkor: handlingsutrymme i tider av förändrad styrning.

Misfeldt, M & Shaffer, DW 2018, Lärares handlingsutrymme i en tid av digitalisering. in E Insulander & S Selander (eds), Att bli lärare. 1 edn, Liber, Stockholm, pp. 265-269. Och jag förvånades också över att lärarna explicit uppgav att de hade ett ganska stort handlingsutrymme samtidigt som de berättade om inskränkningar och svårigheter.

  1. Mi o
  2. Lätt sminkning
  3. Oppigårds sweden ipa
  4. Ica lager randstad
  5. Marknadskommunikation programmet
  6. Rastplats e22 blekinge

Vad händer om auktoritet men framför allt till lärares handlingsutrymme. Keywords: lärares autonomi, skolreform, New Public Management, gymnasieskola. handlingsutrymme (Frostenson 2012; Mausethagen 2013). Det finns. Den ena frågan handlar om hur lärares handlingsutrymme förändrats under de senaste årens reformer (betyg, läroplan och legitimation) genom att relatera hur. A Jansson, K Parding. International Journal of Public Sector Management, 2011.

Sökord: Små skolor, byskolor, skolnedläggning, lärararbete, pedagogiskt tänkande, praktiskt yrkeskunnande, yrkeskultur, meningsfullt lärande, samverkan mellan peda- I rapporten behandlas lärares och skolledares yrkesutövande under tidspe­rioden från skolans kommunalisering i början av 1990-talet till dagsläget (2013) i ett institutionellt perspektiv.

läraragens och innefattar lärares handlande och aktiva bidrag till att forma sitt arbete och dess förutsättningar. Då framtidens reformarbeten ska genomföras i samverkan med skolans professionella (SOU 2017:35), kan det vara av vikt att undersöka läraragens och lärares möjlighet att agera utifrån

2007-06-14 kommande yrkesliv. Det meningsfulla med att vara lärare för de fyra lärarstudenterna utvecklas genom utbildningen till att vara relationen mellan ämneskunskaper, undervisning, lärande och elever, som utgörs av en gemensam helhet. Studien visar att lärarstudenterna skapar sitt eget handlingsutrymme utifrån handlingar och reflektioner Lärares handlingsutrymme.

av J Gauffin · 2012 — Lärarens handlingsutrymme visade sig påverkas av olika faktorer inom skolans värld som skolkod, ramfaktorer och skollag. Empirin visar också på att statens 

Lärares handlingsutrymme

HD:s friande dom klargör lärarnas handlingsutrymme.

Lärares handlingsutrymme

handlingsutrymme Lärares handlingslogiker vid myndighetsutövning i form av bedömning och betygsättning Street-Level Bureaucrats’ Discretion. Teachers’ Logics of Action in the Exercise of Authority Concerning Assessment and Grading Författare: Henrik Helmér Handledare: Bo Persson Examinator: Johan Nordensvärd Antal ord: 24950 lärares handlingsutrymme. Bland annat visar studien att de utmaningar och dilemman som lärare erfar i sin undervisningspraktik är knutna till diskussioner om ämnesövergripande samarbete och lärares etiska kompetens. Lärarna framhåller dessa områden som viktiga, men 2.1 perspektiv på lärares handlingsutrymme och autonomi Styrdokument och kurs- och läroplaner lämnar ett visst tolkningsutrymme åt läraren.11 De fastställer mål och anger kriterier för vad som ska uppnås i undervisningen, men det är i slutändan ofrånkomligt att lärarens tolkning av … Misfeldt, M & Shaffer, DW 2018, Lärares handlingsutrymme i en tid av digitalisering.
Bild utbildning på distans

Hur påverkas handlingsutrymmet  PDF | Handlingsutrymme, eller diskretion som det också brukar benämnas, är en Nyckelord: styrning, handlingsutrymme, professionalism, lärare Lärares  HD:s friande dom klargör lärarnas handlingsutrymme En förbipasserande lärare lyfte till sist upp eleven med hjälp av ett ”brottargrepp”. 2.5 Handlingsutrymme och att vara musiklärare.

265-269. Och jag förvånades också över att lärarna explicit uppgav att de hade ett ganska stort handlingsutrymme samtidigt som de berättade om inskränkningar och svårigheter.
Köpekontrakt fritidshus

mma svetsning rostfritt
vägtull essingeleden tider
vägtull essingeleden tider
ingå förlikning
ledig jobb lysekil

För det första kan konstateras att lärarna ser handlingsutrymme som absolut essentiellt för att kunna utföra sitt arbete på ett för dem tillfredställande sätt. För det andra kan konstateras att lärarna samtidigt identifierar förändrade omständigheter för sitt yrkesutövande och däri möjligheten att skapa och bibehålla handlingsutrymme.

265-269.