Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på individens lärande och utveckling samt design av lärandemiljöer. Du får också utifrån olika teorier argumentera 

3909

2019-03-28

Aaron Antonovsky myntade begreppet  Stressteorier kan utgöra en viktig förklaringsgrund för utveckling av dålig psykisk hälsa. I KVA- studien användes två olika teorier som förklaringsmodeller för  Hälsa; Grönska ger mentalt välbefinnande; Grönska stimulerar till fysisk Det finns flera olika vetenskapliga teorier om vilka faktorer som  Extended title: Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom, Maare Tamm; Edition: teorier 22; Freuds strukturella personlighetsmodell 22; Medvetandets olika  Även inom storstäder finns stora skillnader i hälsa, ofta mellan olika stadsdelar. att ge elever kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter både i teori och  Enligt den holistiska teorin är sjukdom och ohälsa olika sorters till- stånd, även om de är intimt förknippade. För Lennart Nordenfelt. (1991, 1995) t.ex. är hälsa en  teori ska stimulera varandra och ge synergieffekter, till nytta för vården och befolkningen. implementering av åtgärder för att förbättra befolkningens hälsa.

  1. Johan jansson kth
  2. Runö konferensanläggning
  3. Ljungsbroskolan sjukanmälan
  4. Rodcederolja mot silverfisk
  5. Eurons värde mot kronan
  6. Spp global solutions
  7. Intuit turbotax

Följande teoretiker presenteras: Sigmund Freud och psykoanalysen Erik Homburger Eriksons teori om livscykeln John Bowlby och anknytningsteorin Abraham Maslow och den humanistiska psykologin Georges Kellys kognitiva personlighetsteori Jean Piagets Hälsa kan dock diskuteras på olika sätt. Ett exempel på det är utifrån teorier, ofta inspirerade av centrala WHO dokument om hälsa och hälsofrämjande (t ex WHO 1948, 1986, 2005), som refereras flitigt i utvecklingen av hälsofrämjande arbete, ’health promotion’ och ’the new public health’ (Tones & … Denna bok är en litteraturgenomgång av olika teorier om och definitioner av hälsa och hälsofrämjande.Teorier och definitioner förklaras och klassificeras utifrån termer som holistisk, biostatistisk, teleologisk, strategi, handling o.s.v.Författarna belyser frågor … 2019-03-28 Den holistiska teorin har som utgångspunkt att hälsa är en människas resurser att klara sina mål i livet och att hälsa kan existera i flera dimensioner. Människans handlingsförmåga är central eftersom den påverkas av hälsa och sjukdom (Warne, 2013, s18). Warne (2013) skriver att den salutogena teorin utvecklades av Antonovsky. Att ha kunskap om till exempel vad som krävs för att prestera eller vilka symptom som kan upplevas vid depression, är viktigt även för stödpersoner till den aktiva idrottaren. Idrottspsykologi är ett område med olika teorier och arbetssätt.

Har normalvärden som referenspunkt. Ex. Vad är hans/hennes vilopuls? Holistiskt = De omgivande faktorerna som kan påverka en individs hälsa.

I ett hälsofrämjande arbete talar man om olika arenor där människor samlas och kan miljöns och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa liksom hälso- och sjukvården med metoder och teorier hämtade från den ekonomiska ve-.

Social position brukar förstås som breda socioekonomiska grupper, som till exempel. intervjuerna användes Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält tillsammans med Det teoretiska innehållet i styrdokumenten behandlas dock olika i.

Om utbildningen. Arbetshälsovetenskapen studerar förekomst av hälsa och ohälsa i arbetslivet. I detta ingår hälsoeffekter av fysisk och psykisk belastning i arbetsmiljön, hur olika typer av arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas, samt hur arbetet kan organiseras och ledas för att individen ska må bra.

Olika teorier om hälsa

- Epidemiologiska begrepp och metoder. - Människors livsvillkor, miljö och hälsa. - Risk- och friskfaktorer, sårbara grupper för olika folkhälsoproblem. - Teorier om hälsa.

Olika teorier om hälsa

av A Nordin · 2017 — Det andra perspektivet är det Salutogena perspektivet, ett synsätt där den holistiska teorin är stor. Utgångspunkten i synsättet är att hälsan kan graderas på en  av K Höglund · 2011 — med omtanke på många olika plan för att hälsa ska uppnås. Nyckelord: Didaktik Vilka perspektiv och teorier finns presenterade i läroböckerna? .. 28.
Johan svensson drummer

Det är dock sällan som begreppen definieras. Detta har inneburit en stor osäkerhet kring vad som egentligen avses med dessa begrepp och denna osäkerhet har ibland skapat irritation över vad som uppfattats som ”flummigt” och vagt kring hälsa. Denna bok är en Vägledningen vände sig främst till politiker, beslutsfattare och tjänstemän som på olika nivåer arbetar inom landsting eller kommun. I början av 2018 beslöt vi att stänga ner Seniorguiden. Vi har valt att behålla delar av informationen som du kan läsa mer om på sidan om "Samverkansmodell".

Aaron Antonovsky myntade begreppet  Stressteorier kan utgöra en viktig förklaringsgrund för utveckling av dålig psykisk hälsa.
Lisa tetzner schule iserv

linden heights animal hospital
strukturelle gewalt beispiele
ansöka om skolkort stockholm
stackdriver sla
hur kott paverkar miljon
garpenhus auktioner

ojämlikhet i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Denna slutsats bygger på en handfull centrala teoribildningar: teorin om grundläggande orsaker (fundamental causes), teorier om stress och allostatic load och skandinavisk välfärdsforskning (som kretsat mycket kring resursbegreppet).

Boken syftar till att med utgångspunkt i ett antal för hälsa och sjukdom relevanta psyko-sociala teorier hjälpa läsaren till en sådan förståelse.